Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden VW Drinks

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VW Drinks en een opdrachtgever waarop VW Drinks deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan VW Drinks opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijkingen zijn overeengekomen.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

5. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van VW Drinks gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nimmer van toepassing op met VW Drinks gesloten overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door VW Drinks is ingestemd. VW Drinks is bevoegd bij de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle offertes en aanbiedingen van VW Drinks zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2. Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een andere termijn staat vermeld. Na dit termijn komt de aanbieding of offerte te vervallen.

3. Een overeenkomst met VW Drinks komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van opdrachtgever door VW Drinks wordt ontvangen dan wel zodra VW Drinks is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht. VW Drinks kan aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven.

4. Wijzigingen in en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze schriftelijk door VW Drinks aan opdrachtgever zijn bevestigd.

5. Afbeeldingen, informatie, tekeningen, maatopgaven en dergelijke die VW Drinks verstrekt in zijn prijslijsten, brieven, advertenties, en overige uitingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van het aanbod van VW Drinks. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Losse verhuur
1. Wanneer de VW Drinks bus wordt verhuurd dient vooraf een bedrag van € 500,- euro borg contant bij aanvang te worden voldaan of zijn overgemaakt op onze rekening. Dit bedrag wordt teruggestort na controle van de VW Drinks bus na afloop van de verhuur.

2. De wederpartij zal de VW Drinks bus gebruiken als een ‘goede huisvader’ en slechts gebruiken voor het doel VW Drinks naar haar aard geschikt is.  

3. De wederpartij zal de VW Drinks bus met inachtneming van aanwijzingen en/of instructies van ons personeel en/of gebruiksvoorschriften etc. gebruiken. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van die aanwijzingen en/of instructies van het personeel en/of gebruiksvoorschriften etc. is de wederpartij aansprakelijk.

4. De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen indien van toepassing.

5. Indien blijkt dat de wederpartij zich niet aan de inhoud van dit artikel houdt is VW Drinks, om de overeenkomst met wederpartij per direct te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventueel geleden schade. De wederpartij is in zulks geval verplicht tot onmiddellijke teruggave van de VW Drinks bus.

6. Het gehuurde is en blijft eigendom van VW Drinks. De wederpartij is derhalve niet bevoegd om het gehuurde te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.

7. De VW Drinks bus wordt schadevrij aan de wederpartij ter beschikking gesteld, tenzij anders aangegeven.  De opdrachtbevestiging zal door VW Drinks en de wederpartij worden ondertekend. Na ondertekening van de opdrachtbevestiging kan de wederpartij geen beroep doen op non-conformiteit ter zake van de VW Drinks.

8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VW Drinks mag de wederpartij de bus noch geheel noch gedeeltelijk door derden laten gebruiken of aan derden in onderhuur afstaan. Indien de wederpartij handelt in strijd met voornoemde verplichting, verbeurt de wederpartij een boete van EUR 1.000,-, onverminderd het recht van VW Drinks om alsdan de overeenkomst te ontbinden; en onverminderd het recht van VW Drinks op schadevergoeding en/of het beëindiging van de onderhuur of ingebruikgeving.

9. VW Drinks heeft te allen tijde het recht om controle op het onderhoud en de staat van het geleasede uit te oefenen of te doen uitoefenen. Hij is steeds bevoegd daartoe de ruimte en/of het terrein te betreden waar het geleasede zich bevindt.

10. In geval van schade, vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde is de wederpartij verplicht VW Drinks daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen, doch uiterlijk binnen 24 uur na de vervreemding, diefstal of verduistering. Bij diefstal of verduistering dient de politie zo spoedig mogelijk ingelicht te worden.

Artikel 4. Prijzen
1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2. Prijsverhogingen worden jaarlijks in januari doorgevoerd. Indien de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt voor 1 januari van enig jaar en het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering ligt na 1 januari van het daaropvolgende jaar, dan kunnen de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook een wijziging hebben ondergaan.

3. Indien VW Drinks en opdrachtgever zijn overeengekomen dat VW Drinks ten behoeve van zijn opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt zijn prijzen, dan is VW Drinks gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan zijn opdrachtgever.

4. Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5. Een prijsverhoging als bedoeld in lid 3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

6. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in lid 3, dient plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de hoofdsom.

Artikel 5. Betaling
1. Betaling dient te geschieden uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan het event onder vermelding van het factuurnummer.

2. VW Drinks behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een vooruitbetaling te verlangen van de helft van de opdrachtsom, bij opdrachten boven €1.000,- . Voor dit bedrag wordt een factuur gestuurd, welke uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan het event dient te worden voldaan onder vermelding van het factuurnummer.

3. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die VW Drinks als gevolg hiervan moet maken voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen € 415,00 exclusief BTW.

Artikel 6. Annulering
1. Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij deze tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien VW Drinks aanbod niet onverwijld verwerpt.

a. Bij annulering meer dan 7 dagen voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst is opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan VW Drinks te betalen.

b. Bij annulering minder dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 100% van de kale huursom excl drank te weten € 500,- incl. BTW aan VW Drinks te betalen.

2. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Voor de berekening van de annulering wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering VW Drinks heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
1. De uitvoering van de overeenkomst door VW Drinks is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, de opgegeven omstandigheden en aantallen. Opdrachtgever is gehouden alle door VW Drinks verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door VW Drinks. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan VW Drinks verstrekte gegevens en informatie.

2. Indien VW Drinks bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever VW Drinks niet aansprakelijk stellen voor het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle juiste informatie heeft verstrekt.

3. VW Drinks behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van alle door VW Drinks gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf te bepalen.

4. Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de overeenkomst te controleren of de uitvoering van de overeenkomst overeenkomt met wat is overeengekomen.

5. VW Drinks is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij VW Drinks in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van VW Drinks en goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst zal bevorderen.

6. Ingeval voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming nodig is van een derde, bijvoorbeeld een vergunning, draagt opdrachtgever zelf zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming, zulks op kosten van de opdrachtgever. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van de opdrachtgever.

7. Ingeval VW Drinks goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, zijn deze goederen vanaf het moment van aflevering voor risico van de opdrachtgever.

8. Ingeval VW Drinks goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van de goederen (drinken), vanaf het moment van aflevering, op voorwaarde dat de goederen worden opgeslagen en behandeld volgens de instructies van VW Drinks.

9. Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (drinken) van VW Drinks van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

Artikel 8. Transport en werkomstandigheden
1. De keuze van het transport is aan VW Drinks, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. VW Drinks is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan van de goederen door opdrachtgever. Indien opdrachtgever verzuimd heeft tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen, dan is VW Drinks gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee VW Drinks aan haar leveringsplicht heeft voldaan. VW Drinks behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.

2. Opdrachtgever stelt kosteloos de nodige faciliteiten, zoals water en elektriciteit, ter beschikking, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

3. Opdrachtgever geeft VW Drinks de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, Arbo en milieu.

4. Indien op het overeengekomen tijdstip na afloop van het evenement de op te halen goederen, hulpmaterialen, e.d. niet transport-klaar zijn, dan is VW Drinks gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. VW Drinks berekent voor het transport klaar maken van de op te halen goederen een bedrag van 5% van het factuurbedrag met een minimum van € 90 (inclusief BTW).

Artikel 9. Reclameren
1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen opdrachtgever ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn verricht. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij klachten over de kwaliteit van drinkwaren dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na levering aan VW Drinks te melden, zodat VW Drinks gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen. Indien de opdrachtgever de geleverde goederen niet volgens de instructies van VW Drinks betreffende opslag en behandeling heeft behandeld, dan vervalt de mogelijkheid tot reclameren.

2. Eventuele overige gebreken dient opdrachtgever onverwijld, doch binnen 3 werkdagen, aan VW Drinks schriftelijk kenbaar te maken. Het gebrek dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat VW Drinks in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient VW Drinks in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

3. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige geleverde goederen en/of te verrichten diensten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. VW Drinks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VW Drinks is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Indien VW Drinks aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De aansprakelijkheid van VW Drinks is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4. VW Drinks is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en andere indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtgever, derden of VW Drinks aan de ruimte toegebrachte schade, aanvaardt VW Drinks geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart VW Drinks voor alle aanspraken van derden verzaken.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor VW Drinks en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/ of diens gasten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

7. VW Drinks is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten op de plek waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VW Drinks.

Artikel 11. Ontbinding
1. VW Drinks is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; Na het sluiten van de overeenkomst VW Drinks ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van VW Drinks kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VW Drinks op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien VW Drinks de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Indien VW Drinks tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op volstrekt geen wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is VW Drinks gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. In geval van opheffing, uitstel van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het VW Drinks om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VW Drinks op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere onvoorziene omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door VW Drinks zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt en die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming VW Drinks niet kan worden toegerekend.

2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/ of diensten en/of derden waarvan VW Drinks gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemde. Tot die omstandigheden behoren onder meer weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte voorzieningen, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, niet, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden.

3. Indien opdrachtgever of VW Drinks bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 13. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. Alle drankhouders, bar, tafels, linnengoed, koelboxen en andere door VW Drinks ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van VW Drinks. Indien goederen van VW Drinks achterblijven op de locatie, is opdrachtgever verplicht deze goederen aan VW Drinks te retourneren. Schade aan of verlies van deze nonconsumptieve goederen veroorzaakt door opdrachtgever en/of zijn gasten, wordt door VW Drinks tegen kostprijs aan opdrachtgever doorberekend.

2. Opdrachtgever is gehouden de door VW Drinks ter beschikking gestelde nonconsumptieve goederen als bedoeld in lid 1, overeenkomstig eventuele aanwijzingen van VW Drinks te gebruiken. Voorts is opdrachtgever verplicht om de door VW Drinks ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1 aan VW Drinks te retourneren in de staat en op de wijze zoals deze door VW Drinks aan opdrachtgever zijn aangeleverd, althans conform de afspraken die daaromtrent tussen partijen zijn gemaakt. Indien hiervan geen sprake is, is VW Drinks gerechtigd alle daaruit voor VW Drinks voortvloeiende kosten (waaronder arbeidsuren van haar personeel) aan opdrachtgever door te berekenen.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door VW Drinks ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan derden. Voor eventuele schade voor VW Drinks die hiervan het gevolg is, is opdrachtgever jegens VW Drinks aansprakelijk.

Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Alle overeenkomsten tussen VW Drinks en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen VW Drinks en opdrachtgever gesloten overeenkomst, hoe dan ook genaamd, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter.